Op weg naar kindvriendelijke penitentiaire inrichtingen: de Gezinsbenadering in de PI Veenhuizen

door
Simon Venema
Eric Blaauw
Marie-Anne de Groot
Monique Dijkstra
6/10/2022
leestijd 1 uur of meer

Tienduizenden kinderen in Nederland hebben op dit moment een vader of moeder in detentie. Internationaal onderzoek laat zien dat deze kinderen een vergrote kans hebben op het vertonen van antisociaal gedrag en delinquent gedrag op latere leeftijd. Ook hebben kinderen met een ouder in detentie een verhoogd risico op het ervaren van traumatische klachten, stigma, psychische klachten en gezondheidsproblematiek dan kinderen zonder ouder in detentie.

De maatschappelijke roep om aandacht voor het welbevinden van kinderen met een ouder in detentie wordt steeds luider. In het rapport Zie je mij wel? uit 2017 vroeg de Kinderombudsman aandacht voor de positie en het welzijn van deze groep kinderen, en concludeerde dat kinderen met een ouder in detentie behoefte hebben aan meer ondersteuning, informatie, zorg en expertise bij vrijwilligers en professionals. In het jaar daarna nam de Tweede Kamer een motie aan waarin stabiel gezinscontact en programmatisch werken aan de opvoedingsrol van gedetineerde ouders werden aangemerkt als re-integratiedoelen. In 2018 formuleerde de Raad van Europa aanbevelingen waarin onder meer wordt gesteld dat lidstaten verantwoordelijkheid moeten nemen om zich in te zetten voor het welzijn en de rechtspositie van kinderen met een ouder in detentie. Daarnaast stelt het door Nederland ondertekende Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (IVRK) dat kinderen recht hebben op een gezinsleven en op regelmatig en rechtstreeks contact met hun ouders-ook wanneer deze ouder gedetineerd is. Dit artikel is gepubliceerd in Sancties.

Bekijk het onderzoek hier

Download bijlage
Theoretische modellen
Vernieuwd
25/1/2023
leestijd 15 minuten

Drum & bass document

In gesprekken met gedetineerde vaders, medewerkers van DJI, ketenpartners en diverse studenten is opgevallen dat er behoefte is aan een praktisch vertaalde grondslag waaraan keuzes en beslissingen...

Theoretische modellen
Niet gespecificeerd
Vernieuwd
31/1/2023
leestijd 10 minuten

Het Piramide Model: drie niveaus van kindvriendelijk werken in een PI

In dit model zijn de drie niveaus van kindgericht werken in de penitentiaire inrichting weergegeven. Deze niveaus zijn: 1) het facilitaire niveau, 2) het actieve niveau, en 3) het intensieve niveau.

Theoretische modellen
Faciliterende aanpak
Vernieuwd
26/4/2023
leestijd 15 minuten

Shortlist: 27 stappen richting een kindvriendelijke gevangenis

Er zijn veel stappen die gevangenissen kunnen zetten om in te zetten op kindvriendelijkheid. Soms is het echter moeilijk om door de bomen het bos te zien. Daarom hebben we een lijst ontwikkeld met...