Op weg naar kindvriendelijke penitentiaire inrichtingen: de Gezinsbenadering in de PI Veenhuizen

door
Simon Venema
Eric Blaauw
Marie-Anne de Groot
Monique Dijkstra
6/10/2022
leestijd 1 uur of meer

Tienduizenden kinderen in Nederland hebben op dit moment een vader of moeder in detentie. Internationaal onderzoek laat zien dat deze kinderen een vergrote kans hebben op het vertonen van antisociaal gedrag en delinquent gedrag op latere leeftijd. Ook hebben kinderen met een ouder in detentie een verhoogd risico op het ervaren van traumatische klachten, stigma, psychische klachten en gezondheidsproblematiek dan kinderen zonder ouder in detentie.

De maatschappelijke roep om aandacht voor het welbevinden van kinderen met een ouder in detentie wordt steeds luider. In het rapport Zie je mij wel? uit 2017 vroeg de Kinderombudsman aandacht voor de positie en het welzijn van deze groep kinderen, en concludeerde dat kinderen met een ouder in detentie behoefte hebben aan meer ondersteuning, informatie, zorg en expertise bij vrijwilligers en professionals. In het jaar daarna nam de Tweede Kamer een motie aan waarin stabiel gezinscontact en programmatisch werken aan de opvoedingsrol van gedetineerde ouders werden aangemerkt als re-integratiedoelen. In 2018 formuleerde de Raad van Europa aanbevelingen waarin onder meer wordt gesteld dat lidstaten verantwoordelijkheid moeten nemen om zich in te zetten voor het welzijn en de rechtspositie van kinderen met een ouder in detentie. Daarnaast stelt het door Nederland ondertekende Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (IVRK) dat kinderen recht hebben op een gezinsleven en op regelmatig en rechtstreeks contact met hun ouders-ook wanneer deze ouder gedetineerd is. Dit artikel is gepubliceerd in Sancties.

Bekijk het onderzoek hier

Download bijlage
Werkdocumenten
Intensieve aanpak
Vernieuwd
10/11/2022
leestijd 5 minuten

Reglement beeldbellen vadervleugel

In dit reglement staan onder andere een aantal voorwaarden en regels met betrekking tot beeldbellen op laptops. Dit reglement is speciaal voor vaders op de vadervleugel.

Workshops, activiteiten en trainingen
Activerende aanpak
Vernieuwd
24/1/2024
leestijd 30 minuten

Werkboek training 'Vaderrol in Detentie'

Voor u ligt het werkboekje van de training ‘Vaderrol in detentie,’ aangeboden door de Innovatiewerkplaats Gezinsbenadering van Het Hanze Lectoraat Verslavingskunde en Forensische zorg.

Theoretische modellen
Vernieuwd
25/1/2023
leestijd 15 minuten

Drum & bass document

In gesprekken met gedetineerde vaders, medewerkers van DJI, ketenpartners en diverse studenten is opgevallen dat er behoefte is aan een praktisch vertaalde grondslag waaraan keuzes en beslissingen...